Pomáháme již od roku 1879

 
  • Kontaktujte nás
  • Starosta +420 604 683 029
  • Velitel +420 604 779 119

Historie

ZROZENÍ TRADICE

Příchod Dubečských hasičů na svět

Použito z pamětní knihy
Úvod:
Několik slov k vepsání do této pamětní knihy, pro členstvo i obyvatelstvo nebude věru zbytečných. K dovršení 10. letého trvání nově založeného sboru v roce 29. června 1923 a na valné hromadě konané 15. ledna 1933 byl na mě uložen úkol sestavit pamětní list. Přijal jsem toho úkolu rád a s chutí. Nebylo však možno zachytiti celý tak rušný vývoj sboru v Dubči od svého prvopočátku. Mnozí se domnívali, že sbor založený již v roce 1852, ale žádných dokladů není, ale proto omyl ten na základě vyvrací. Chyběly knihy, doklady, které snad zničeny požárem a podobně. Dnes poprvé sbor slaví jubileum svého 10. letého trvání řádnou valnou hromadou a poprvé byly sebrány důkazy a knihy. Sem a tam snad bude něco scházeti, ale to mne zajisté prominete. Zápis musí býti jednoduchý, ale stručný. Sledujte kroniku a sledujte hasičství. Vyhnul jsem se všem zbytečným tabulkám a statistikám, které by čtenáře unavilo. Především postrádáte-li statistiku požární, toď úkol a povinnosti z něho plynoucí jsou Vám známé. proto příjměte dílo pamětního listu jako skromný náš odkaz minulosti a budoucnosti.
V Dubči dne 29. prosince 1934 Václav Marhoun - jednatel
Pamětní list
Svět bez lásky je mrtvou pouští. Milujte se ve spolek uči a psal Hus ve svém posledním dopise. Městyc Dubeč, který historii naši zapsal nesmazatelným písmem jak svou dějovou etapou tak i slavnou dobou žití Žižkova bojovníka, za bratrství a spravedlnost.V táto obci Dubečské nalezl též své dílo Sbor dobrovolných hasičů, který vyrostl v mohutný a vyspělý. Městyc Dubeč jest obec, která patří též mezi největší obce na Říčanském okrese, jenž činí celkové výměry katastru 956,31.ha. plochy půdy z toho 700ha. půdy orné, zbytek tvoří plocha zastavěná a zahrady.

Píše se rok 1879 a vážený občan Dubče Václav Mík zakládá Sbor dobrovolných hasičů. Byl to jeden z prvních venkovských dobrovolných sborů, který v okolí vznikl. I přes počáteční odpor lidí, kteří ve sboru viděli jen zbytečné vyhazování peněz, byl sbor ustanoven. Jeho velitelem byl zvolen Václav Mík, předsedou Tomáš Kalaš, pomocníkem velitele Josef Mojžíš a trubači byli Jan Židlický a Josef Čáslavský. Počátkem měl sbor 36. členů a nadále se rozrůstal, především díky již zmiňovanému Václavu Míkovi, který musel často financovat sbor ze svých peněz.

Dne 12. srpna 1881 se sbor účastnil marného boje, proti velké pohromě, která postihla náš národ a tím byl požár Národního divadla. Stříkačka sboru byla na místě mezi prvními a dubečský trubač byl vyzván velitelem pražského sboru, aby dával návěstí k záchranným pracím. Dne 29. června 1887 se účastnil náš sbor vítání amerických krajanů, kteří přijeli navštívit rodnou obec. Bohužel v roce 1894 byl sbor rozpuštěn s tím, že obec na sebe přejímá veškerou zodpovědnost. Pro případný požár byli ustanoveni 4. muži. Díky první světové válce se prakticky zastavilo veškeré možné dění v obci, ale i v celé Evropě. Bohužel tato válka poznamenala i občany Dubče ze kterých si vyžádala 23 občanů.17. dubna 1922 nařídil zemský úřad v Praze prostřednictvím okresního úřadu v Říčanech ustanovení hasičských sborů v obcích. Dne 13. června 1923 bylo prozatimně zvoleno předsednictvo sboru, zvoleni byli: Antonín Tvrz starosta, Václav Vrba ml. jednatel, František Hyršl pokladníkem, František Štepinc velitel, Václav Král pomocník velitele, Antonín Křepelka strojmistr. Dne 13. srpna 1923 byli schváleny stanovy obecním zastupitelstvem a současně byla uvolněna částka 5000,- kč na výstroj, jelikož po původním sboru nic nezůstalo. Jelikož byl ustanoven sbor, ale byl bez jakýchkoli prostředků žádala obec od zemské pokladny finanční pomoc, která byla poukázána 25. listopadu 1924 Františku Hyršovi a to ve výši 10 000,-kč na nákup hasičského vybavení. Dne 24. března 1925 navrhuje Josef Novák založit podpůrný fond a dne 3. ledna 1927 je uveden podpůrný fond v platnost avšak dlouhého trvání neměl,v roce 1929 byl zrušen. Dne 28. dubna 1930 byla obecním úřadem zakoupena motorová stříkačka od firmy ing. Holeček za cenu 49 000,-kč a to na dvě splátky. Dne 21. června 1930 zakoupil sbor potřebné hadice a vybavení k motorové stříkačce za částku 10 907,10,-kč, které byly dle možností spláceny.

V roce 1934 doplatil nedoplatek ve výši 4000,-kč obecní úřad. Dne 13. července 1930 pořádal sbor okrskové cvičení, při kterém starosta obce Adolf Koloc slavnostně předal sboru motorovou stříkačku k užívání a ochraně Dubče. Dne 23. dubna 1931 byl sbor pozván tělovýchovnou jednotou Sokol Dubeč k slavnostnímu poklepu základního kamene nové sokolovny v Dubči. Pamětní list odevzdal starosta Sboru Antonín Tvrz a list byl po té ve zvláštní skřínce zazděn. Dne 24. ledna 1932 byl na valné hromadě zvolen starostou Jan Frk. V roce 1933 obdržel sbor od zemské pokladny 5000,.kč na nákup hadic. Dne 1. prosince 1934 se sehrála dramatická scéna v Dubči v místnosti sokolovny divadelní představení ve prospěch hasičského sboru v Dubči. Dne 15. prosince 1934 pořádal sbor přednášku a následné promítání filmu letecko chemická válka budoucnosti a obrana proti ní. Přednášel štábní kapitán dělostřelestva Jan Rosenbaum z Prahy.

Nebylo by úplné, kdybych si nevzpomněl těch starých dobrých hasičů, kteří odešli, vyplnili svoje úkoly jenž jim osud přiřknul. Byli to František Koleš, Václav Dobš, Josef Bříza a Josef Horký. Odešli unaveni žitím tam, kde není bolesti a utrpení, ale kde panuje klid a mír.

A nakonec ještě celková činnost ve sboru funkcionářů a cvičícího členstva. Činnost cvičícího členstva byla dosti rušná, v prvopočátku se účastnili různých zájezdů, okrskových cvičení a několika požárů v sousedních obcích. Stanovený den k cvičení byl úterý, návštěva cvičenců byla chvályhodná. Pozdější dobu od roku 1929 - 1934 činnost ochabovala. Funkcionáři opouštěli svá místa, které nahrazovali jinými. A avšak ani toto nepomáhá a cvičící členstvo vůbec nestálo, až na vyjímku v hasičských asistencí v různých podnicích. Na valné hromadě 1.února 1931 vzdal se náčelnictví František Štěpina a nahradil ho Václav Urban ml., dále se vzdal Antonín Křepelka jako sbormistr a zvolen byl Jaroslav Topol. Na valné hromadě 24. ledna 1932 byl zvolen starostou Jan Frk a předchůdce Antonín Tvrz byl zvolen vzdělavatelem.

Zemská hasičská jednota vydala počátkem roku 1930 nové stanovy sboru dobrovolných hasičů, které byly schváleny zemským úřadem v Praze dne 29. srpna 1930. Obecním úřadem a zastupitelstvem V Dubči byly schváleny 19. srpna 1931. Tyto stanovy naznačují hasičstvo do tělovýchovných organizací a to proto, poněvadž velitel a podvelitel jsou nazýváni náčelník a podnáčelník. Avšak sbor nynější čítá jen malé procento vedlejší počet členstva sboru založeného roku 1879, který měl svých dobrých členů 36, při počtu 801 obyvatel a 105 popisných čísel. V roce 1933 má obec Dubečská 2430 obyvatel a až 437 popisných čísel. Vinou je dnešní těžká doba a doba nezaměstnanosti a tím ochabuje obyvatelstvo ve svých povinnostech. Ale proto přeci není případu, aby hasičstvo nepokračovalo ve vzdělání a lásce k obyvatelstvu a vlasti pro niž žije. Není to jen láska k vlasti a národu, je to též k naší národní hymně: Kde domov můj a také naší národní vlajce. Nemohu jinak ukončit tento památník, než opakováním slavné přísahy, která je z 13. dubna 1918, že při trvalé památce předků, před očima vzkříšeného národa a nad hroby padlých, zůstaneme kde jsme stanuli, věrni práci, věrni v zápase, věrni v utrpení až do hrobu.
Dne 24. června 1945 se uskutečnila v budově místního sokola od 14 hodin slavnostní valná hromada. V té době byl jednatelem sboru Václav Kodelovský a starostou František Tůma.

V roce 1984 byl sbor rozpuštěn a veškeré vybavení včetně historického vozu bylo rozprodáno. Bohužel se zřejmě nedochovaly ani žádné písemnosti,které by náš sbor uvítal,aby mohl doplnit kroniku. Při rekonstrukci zdravotního střediska v Dubči vzala za své i hasičská zbrojnice.

Až v roce 1999 byla znovu obnovena tradice našeho sboru. Zpočátku se sbor podílel pouze na pomocných pracech v naší obci. 3. prosince 2000 dostal náš sbor automobil CAS 24 Š 706 převodem ze zrušeného sboru Dolní Kopaniny,který byl z roku 1964 a jeho stav odpovídal letům.Současně s vozidlem na nás byla převedena i stříkačka PPS 12 a část staršího vybavení.Po povodních v roce 2002 byl vyměněn za novější typ převodem od jednotky SDH Praha Suchdol,který byl o 20 let mladší.V roce 2006 jsme měli to štěstí,že jednotce SDH Dolní Měcholupy bylo přiděleno nové vozidlo Scania a na nás bylo převedeno jejich vozidlo CAS 24 Liaz a naše Škoda 706 byla prodána. V roce 2012 byla naší jednotce převedena velkokapacitní cisterna CAS32 Tatra 815 od jednotky z Horních Měcholup.

Informace

Veškerá práva k obsahu na webu patří:

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Sbor dobrovolných hasičů Praha - Dubeč

Starodubečská 401/36, 107 00 Praha 10 - Dubeč

IČ: 70100993

Spolek je registrován ve spolkovém rejsříku Městského soudu v Praze

vložka L37441

Spojte se s námi

SH ČMS - SDH Praha - Dubeč

Ke Křížkám 777/6

107 00 Praha 10 - Dubeč

E-Mail: starosta@hasicidubec.eu

https://www.hasicidubec.eu